Στόχοι & Εμπειρία

Στόχοι της C.M.S. είναι η συνεχής ανάπτυξή της και η θετική συμβολή στο κοινωνικό σύνολο μέσα από:

  • Την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο που να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.
  • Την διαρκή βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού της.
  • Την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της σε νέες μεθόδους και μηχανήματα.

Η cleanmarketservice θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την επίτευξη του αντικειμενικού της Στόχου. Για τους παραπάνω λόγους η Γενική Διεύθυνση έχει υιοθετήσει ένα σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας από και προς όλα τα επίπεδα Οργάνωσης, ιδιαιτέρως δε με τους προϊσταμένους των έργων, επιλύοντας άμεσα το οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν να προκύψει, φροντίζοντας έτσι για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας.

Η Εμπειρία μας έως σήμερα

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας είναι οι πολύ καλές κατά το παρελθόν σχέσεις με τους πελάτες της, που οικοδομούν και αποτελούν εγγύηση για το μέλλον. Το παρελθόν μας διδάσκει και αποτελεί οδηγό για το μέλλον. Διαρκώς συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στο να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτοί με τους οποίους συνεργαστήκαμε έως σήμερα θα μπορούσαν να μας επιβεβαιώσουν.